Politisk debatt i døvesenteret

torsdag 23. august 2007 kl. 19.00-21.00

 

Følgende politikere deltok:

Arbeiderpartiet: Anders Kambo Tangerås (bystyrekandidat)

Fremskrittspartiet: Liv Røssland (1. kandidat, gruppeleder)

Rød Valgallianse: Marte Mjøs Persen (3. kandidat)

Høyre: Ragnhild Stolt-Nielsen (6. kandidat)

Sosialistisk Venstreparti: Tina Åsgård (3. kandidat)

Venstre: Grete Kvilvang (4. kandidat)

Kristelig Folkeparti: Norunn Hågan Walvick (4. kandidat)

 

Tegnspråktolker: Gudrun Boge Karlsen, Ingeborg Skaten og Gro Hege Saltnes Urdal

Les spørsmål som på forhånd er sendt til politikerne

Tidligere politisk debatt i døvesenteret (siden 1981)

 

Det var gledelig å oppleve at de representanter fra politiske partiene som deltok i debatten, hadde satt seg grundig inn i spørsmålene vi sendte dem en uke i forveien. Kommentarene og de positive svarene får oss til å føle at problemstillingene snart blir løst. Vi får håpe at det skjer, og at det ikke bare havner i "valgløfter-skuffen". Nei, vi har tro på dem, idet ALLE var samstemte!

 

Foto: RA

 

KrF og spesielt FrP gjorde det godt i kveld. Høyres representant steppet inn samme dag da den egentlige representanten likevel ikke kunne komme.

Liv Røssland, som er Fremskrittspartiets leder og fremste representant i Bergen, sa klart ifra at "det som jeg sier her, det står jeg for!" (Kanskje hun - og andre i debatten for den saks skyld - havner i Stortinget snart? Slik som Halvard Bakke, Erna Solberg, Anne-Grethe Strøm-Erichsen og andre som også var innom debatten i døvesenteret?  :-)  )

Liv Røssland (FrP) sa på spørsmål 1 at det er en selvfølge at Døves Menighet skulle ha fått støtte på lik linje med de andre menighetene i Bergen. Det som er skjedd, er i strid med bystyrets intensjoner. Uheldig at bevilgningen her falt ut. På spørsmål 2 sa hun at hun leste hva som finnes av dagsenter for døve og døvblinde i Trondheim og Oslo, at det gikk opp for henne at vi måtte få det på plass i Bergen også. "Det bør være lett å få det til", sa hun. Hun sa ellers innledningsvis at hun ikke hadde problemer med å forstå behovet og nødvendigheten at pleiere som jobber med eldre døve på alders- og sykehjem måtte beherske tegnspråk, og at de ikke kan jobbe og prate med de eldre samtidig. Hendene måtte frigjøres for i det hele tatt å kunne kommunisere med døve pasienter. På spørsmål 3 nevnte hun at døvesenteret var med på høring om psykisk utviklingshemmede og bolig (kjekt at hun husket det!) Dagsenter: FRP: "Hvis byrådet avslår søknadenang. dagsenter jfr spørsmål 2, send det til oss."

H mente at det var feil at Døves Menighet ikke fikk støtten; her må svaret bli JA!

Ellers visste H ikke særlig mye om spørsmål 2 ("opplæringspakke" ble nevnt) og 3. "Må få tid til å studere sakene".

KrF: Hun var klar over at Døves Menighet, Bergen er organisert i Døveprostiet som er et prosti under Oslo bispedømme. Men hun mente at lederne i fellesrådet ikke var klar over problemet. "Jeg vet at systemet er komplisert, jeg har kontaktet lederen i fellesrådet i dag. Jo, her må det finnes en praktisk løsning, det var vi enige om", sa hun. Ellers i debatten sa KrF at frivillighetsarbeid var blant deres viktigste sak i 2006. Før hun kom til døvesenteret, sa hun at hun ikke kjente mye til døve. Derfor kontaktet hun Ingar Sørhaug (far til Åge og Anlaug, og tidligere bystyremedlem) for å bli matet med informasjon. Og det var mye informasjon hun fikk, sa hun.

 

SV var også god, klar og tydelig. Hun fortalte ellers at hun de siste årene fulgt godt med i døvesenterets medlemsblad Budstikken, og viste tydelig at hun kjente til hva som skjer i døvemiljøet, også at døvesenteret nylig feiret 125 års jubileum. Hun mente at Rådgivningskontoret ble opprettet, takket være døvesenterets iherdige innsats. Hun har også lest om aprilspøken om "Tegnspråk-kafé". Hun vil gå inn for "døvekafé" i sentrum + dagsenter i tilknytning til Konows senter.

Ellers sa hun at hun (og SV) har forsøkt å få øket støtten både til drift og vedlikehold av døvesenteret uten å få gjennomslag. Men dette har de lagt inn penger til i deres alternative bybudsjetter. Hun var ikke klar over at støtten mht spørsmål 1 var falt ut, men sa at "vi må få det på plass". Mht døve med utviklingshemming mente hun at den som tilbyr hjelp må være i stand til å kommunisere med dem. Det samme gjelder hjemmehjelp.

V støtter alle de tre spørsmålene som vi sendte ut for å få svar på fra politikerne. Hun unnskyldte at hun ikke tok opp spørsmål 2 med avdeling for helse og sosiale tjenester.

 

RV-representanten er også klar i hva hun mener om ulike ting. Hun kjente godt til Universell Utforming. Hun hadde også lest om fødsel (døve foreldre) på Ål, uten at tolk var mulig å få tak i. Rystende. "Jeg har selv født barn og forstår problemet som manglende kommunikasjon gjør med en", sa hun. Når det gjelder døve med  utviklingshemming, så mente hun at det må intensiveres bolig for døve med utviklingshemming, og at det ikke skal "plasseres blant de 200 som behøver lignende plass"!  4-6 boliger med akutt behov må ordnes nå snart! Det må vi ta opp i komite for miljø og utbygging.

RV ønsker også å styrke hjemmehjelpen med hjelpere som behersker tegnspråk. "Vi vil ta det opp så fort som mulig", sa hun. Hun husket ellers at det er fire år siden (forrige kommunevalg-debatt i døvesenteret) alle partiene var samlet om opprettelse av Rådgivningskontor for hørselshemmede.

AP-representanten sa at han satt igjen med inntrykk etter at de andre partiene har svart, at de spørsmålene som døvesenteret sendte til politikerne egentlig resulterte i at alle de tilstedeværende partiene var enige, at vi mener å si JA til alle de 3 spørsmålene! Han mente ellers at det i spørsmål 1 var gjort behandlingsfeil et sted.

 

Styreleder Klement Våge ledet debatten. Først presenterte partirepresentantene seg, og så ble det 4 minutters presentasjon av partiprogram fra hver av dem (maks halv time tilsammen), og deretter 4 minutter hver på å svare på spørsmål som døvesenteret sendte dem en uke i forveien. Til slutt var det spørsmål fra salen. Klement opplyste at Senterpartiet hadde sendt e-post og beklaget sterkt at de ikke klarte å få en representant til debattkvelden i døvesenteret.

 

Klikk på bildet hvis du vil se et større bilde!

 

Over 50 tilhørere.

 

Fremskrittspartiet v/Liv Røssland var først ute med å presentere partiets program, her tolket av Ingeborg Skaten.

 

Gro Hege Saltnes Urdal tolket Marte Mjøs Persen fra RV. (Persen og Åsgård har vært med i politisk debatt i døvesenteret tidligere.)

 

 

Den siste halvtimen gikk med til å svare på spørsmål fra salen. Daglig leder Rune Anda var blant dem som hadde spørsmål, da i forbindelse med tolketjenesten. Han er bekymret for tolkesituasjonen. I 2004 jublet vi over at vi fikk tolkelinje ved Høgskolen i Bergen, og så fram til flere tolker i arbeid i Hordaland. Men av de 12 som fullførte tolkeutdannelsen var det bare plass til 4 nye tolker hos Tolketjenesten. Mange av de andre studentene er flyttet vekk fra fylket. Rune sa at det fortsatt er problemer med å få dekket tolkebehovet i fylket, og ikke minst på ettermiddags- og kveldstid. Mange døve har gitt opp å bestille tolk. Noe må gjøres. Snart er det 24 nye studenter som skal avslutte tolkeutdanningen ved Høgskolen i Bergen. Vi trenger dem, men får de jobb? Han spurte politikerne: "Vil dere hjelpe oss?"

Her var det full støtte om å hjelpe til. Det ble spørsmål fra et par av politikerne om hvordan tolketjenesten er organisert. Debattleder Klement svarte at det er staten som har ansvaret, men han sa at vi trenger hjelp. Bergen Døvesenter "skriker", men vi er for liten. Vi ønsker at også dere, politikere "skriker". Slik referenten oppfatter SV sa hun at "selv om det er staten som har ansvaret, er det vår oppgave å bistå at noe blir gjort".  

 

Gunnar Hansen hadde også spørsmål. Han sa at det er 8 bydeler i Bergen kommune, og de har kulturhus og mange tilbud til sine innbyggere. Han bor i Åsane og har studert tilbudene. Han kunne ikke finne noe som passet for ham som døv. Han mente derfor at Bergen Døvesenter, eller døvemiljøet, med fordel kunne være "bydel" også, der kulturtilbud til døve går på tvers av bydelene.

 

Ove Kjeilen (midt på bildet), far til en døv sønn med tilleggsfunksjonshemming, leverte kopi av brev som han og hans kone, samt tre andre foreldre nylig har sendt til Bergen kommune v/Rådgivningskontor for hørselshemmede og døvblinde. I brevet forteller de at de i mange år hadde sagt ifra til kommunen om behovet for tilrettelagte boliger for deres barn, som nå er i alderen 19-25 år. Det viktigste er at de får bo sammen i et tegnspråklig miljø. I et hørende miljø ville disse unge døve med tilleggsfunksjonshemming være totalt isolert fra å kunne kommunisere med andre. Det holder ikke å tilby disse ungdommene et personale som ”kan noen tegn”.

 

I brevet forklarer de også at behov for hjelp i dagliglivet varierer. Foreldrene har inntrykk av at Bergen kommune mener at deres unge skal kunne bo i bofelleskap med hørende som ikke har tegnspråk som sin kommunikasjonsform og som ikke har ansatte som behersker tegnspråk. ”Dette er umenneskelig”, skriver foreldrene. De ber nå Bergen kommune gi dem som gruppe en direkte tilbakemelding på mange år med henvendelser. De ønsker ikke en tilbakemelding der det fremkommer at det ikke finnes denne type problematikk slik det ble gjort etter siste henvendelse.

 

Foreldrene har nå bedt Rådgivningskontor for hørselshemmede og døvblinde om hjelp til å få i stand et møte med Bergen kommune, slik at de kan få lagt frem sine problemstillinger og få vite hva kommunen vil tilby denne gruppen ungdom.

 

 

Mona Machin, ASVO Bergen,  hadde også spørsmål til politikerne.

 

Før debatten var det omvisning i døvesenteret, ledet av daglig leder med Gudrun Boge Karlsen som tolk. To av politikerne hadde vært i døvesenteret tidligere, i forbindelse med politisk debatt, og to andre var i døvesenteret i forbindelse med fest (som alle vet, leier døvesenteret lokaler til bryllup, bursdager osv.)

Politikerne fikk en kort orientering om at vi er inne i en prosess med å omgjøre kjellerlokalene til barnehage, årsaken til det, og at vi skal ha ekstraordinært årsmøte 13 september da kostnadene kom til å bli mye høyere enn tidligere antatt. Alle fikk utdelt hver sin konvolutt med diverse innhold; Informasjon om døvesenteret, om "Konsul Peter Jebsens sommerbolig - 'Nubben'", hefte fra døvesenterets 125 års jubileum, Veiledningshefte tilgjengelighet for hørselshemmede i Hordaland, Budstikken (årsmeldingsnummer) samt NDFs hefte "Begrunnelser for å gjøre norsk tegnspråk til offisielt språk".

 

Fredag 24. august (dagen etter debatten) fikk vi e-post fra Liv Røssland, FrP og Marte M. Persen, RV:

 

Hei og tusen takk for i går !

Det var et veldig godt debattmøte, ikke minst fordi det var så profesjonelt lagt opp og grundig forberedt av dere.

I morges leverte jeg spørsmålene vi fikk i går til Kommunal direktør Finn Strand og Byråd Trude Drevland, da det er viktig at disse problemstillingen blir grepet fatt i nå og ikke ligger "på vent" til nytt Bystyre konstituerer seg 29. oktober.

Har også sendt en henvendelse vedr. spørsmål 1 til Byråd Henning Warloe, som er ansvarlig for midler til frikirkemenigheter.

Ha en flott helg !

Vennlig hilsen

Liv Røssland

 

 

Hei og god morgen!
Takk for i går. Debatten hos dere var veldig bra, det er fint å være med i
debatter som er så konstruktive.
I forhold til referatet som er lagt ut, vil vi reise saken om akutt
boligbehov for døve utviklingshemmede unge. Jeg har snakket med Torstein
Dahle som er vår representant i Komite for helse- og sosial, og han vil
reise spørsmålet den komiteen, onsdag 29 august. Vi regner med at byråd
Trude Drevland da kan gi et utfyllende svar i og med at Liv Røssland har
oversendt problemstillingene til byråden.
Ha en god dag, og en god helg!

Mvh
Marte M. Persen, RV