POLITISK DEBATT 

I BERGEN DØVESENTER TORSDAG 3. SEPTEMBER 2009

 

kl. 19.00-21.15. Ca 90 deltakere inkl. politikere og tolker.

 

Torsdag 03. september 2009 var det rigget opp for politisk debatt i Bergen Døvesenter. Salen var nesten fullsatt da Klement A. Våge (leder i Døvesenteret), erklærte møtet for åpnet og ønsket både politikerne og publikum velkommen. Dette er partiene som var representert på møtet: Ragnhild Stolt- Nilsen fra Høyre, Astrid Aarhus Byrknes fra KrF, Lars-Henrik Paarup Michelsen fra Venstre, Dag Ole Teigen fra Ap, Tina Åsgård fra SV og Torstein Dahle fra Rødt. Laila Reiertsen fra FrP var også ventet, men møtte ikke opp.

 

Referent: Krystyna. Foto: RA

 

Dette bildet ble tatt kl 21.15, da debatten var avsluttet.

 

 

Hvert av partiene fikk fire minutter til framstille sitt eget program og deretter skulle de svare på spørsmål som Døvesenteret hadde forberedt, som gikk inn på de døves situasjon i samfunnet.

SV fikk starte med å fortelle hva deres parti står for, som er kort sagt å prioritere miljø og rettferdighet i samfunnet. Dette var Venstre enig i, og til dels også Ap. Ap sitt slagord er at alle skal være med, og Teigen mente at det må skaffes arbeid til alle og godene må fordeles likt. For Michelsen fra Venstre er rettferdighet viktigst og at samfunnet må ta hensyn til enkelmennesket. KrF står for verdier og et samfunn med plass til alle; de vil ha tryggere gater og kjempe mot sosiale forskjeller. Høyre mener at Norge må trygge dem som ikke klarer seg selv, gi støtte der det trengs mest og få helsekøen ned. Rødt fikk ordet til slutt og betonte på det sterkeste at de vil ha Norge ut av Afghanistan, at oljeinntektene bør ikke bli investert, men heller brukt på utdanning og forskning, at fattigpolitikken må gjøres noe med.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etter disse korte innslagene, stilte møteleder de spørsmålene som Døvesenteret hadde forberedt, det første spørsmålet gikk inn på tilgjengelighet og universell utforming. Hvordan skape et samfunn for alle når ikke engang partiene midt i en valgkamp klarer å gjøre budskapet allment tilgjengelig? Vil ditt parti blant annet sørge for å formidle hovedtrekkene av partiprogram på tegnspråk?

Til dette svarte SV at de hadde prioritert den gruppen av mennesker som ikke kan lese, derfor har de laget lydfiler som man kan laste ned… Selv om deres program er å lese på deres nettsider, er det likevel ikke godt nok at videoene ikke er tekstet eller tolket. Nå jobber de med teksting og vil satse på tegnspråk på langt sikt. Ap synes det er rett og slett pinlig at partiene ikke gjør budskapet sitt allment på nettsidene, og lovte å se nærmere på saken. Også Venstre sin kandidat mente at partiene er for dårlige til å legge til rette, men nå har de tekstet sine sider på YouTube. Til stor glede i salen, ville han personlig sørge for at videoene blir tolket og spurte i salen om det var noen som kunne hjelpe han med det. Han gav t.o.m. mobilnummeret sitt og hvis du vil hjelpe han, ta kontakt med Døvesenteret: Vi har nummeret hans! KrF mente også at partiene er for dårlige til dette og mente det absolutt ikke var nok med bare tekst. Høyre, som er det eneste partiet som har tekstet sine videoer, kan ikke love at de blir tolket til tegnspråk. Rødt derimot unnskyldte seg med at de var et parti med små ressurser og de har ikke engang hatt råd til å lage valgkampvideo…

 

 

 

Det andre spørsmålet som ble stilt av møtelederen gikk inn på tekst på norske kinofilmer og teksting av tv-programmer. Flere av partiene henviste til Diskriminerings- og Tilgjengelighetsloven, og alle var enige i at alle programmer skal være tekstet innen 2011.

Det siste spørsmålet som var forberedt var angående tolketjenesten. Siden det ikke finnes døgnåpen tolketjeneste, har ikke døve muligheter til å skaffe tolk på natten. Hvordan vil ditt parti følge opp den store Tolkeutredningen fra 2008? Her også var partiene samstemte med at det må utdannes flere tolker, tolkeyrket må gjøres mer attraktivt for alle og det må opprettes flere faste tolkestillinger. Alle lovte at de skulle se nærmere på Tolkeutredningen, men kunne ikke love at det ble gjort noe tiltak så veldig fort. Uansett syntes tolkestudentene i salen at det var en veldig god idé å heve lønnstrinnet til tolkene!

 

 

 

 

 

Etter pausen fikk publikum muligheten til å stille spørsmål til politikerne. Det kom opp flere spørsmål, det første var om partiene vil sikre at døve får rettigheter til hjemmehjelps- og sykepleiertjenester på tegnspråk i landets kommuner? Igjen henviste enkelte partier til Diskrimineringsloven og alle var stort sett enige om at det må ansettes personal som kan tegnspråk, eller personalet må videreutdannes.

 

Panelet ble også spurt om hva de vil gjøre for å hjelpe de døve inn i arbeidslivet, siden det er vanskelig for døve å finne arbeidsplasser, ikke bare i nedgangstider. Igjen var partiene enige om at staten er for dårlig til å tilrettelegge for alle. Det burde gjøres mer for å integrere døve i arbeidslivet og bryte ned fordommer. Stort sett var alle enige i at for å få til dette, burde arbeidsgiveravgiften reduseres.

Etter at alle spørsmål var stilt og besvart, fikk politikerne krus fra Døvesenteret i gave.

 

Debatten ble tolket av Nina Dahle, Lene Larsen, Silje Seltveit Osdal og Robert Aas Osdal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krystyna refererte fra debatten.

 

Ali (og Heidi) serverte torsdag 3. september. Arne hadde vakt.

 

 

 

Fra kunngjøringen:

POLITISK DEBATT 

I BERGEN DØVESENTER 3. SEPTEMBER 2009

Har DU forslag til hvilke spørsmål vi skal stille til politikerne, som er viktig for døvesaken?

Her er spørsmålene som er sendt til politikere 26. august 2009

Politikerne skal kort presentere sitt program (ca 5 min) og svare på de 3 spørsmålene fra oss, og til slutt svare på spørsmål fra salen. Klement Våge skal lede debatten. 4 tegnspråktolker kommer.

I forbindelse med Stortingsvalget 14 september, blir det politisk debatt i Bergen Døvesenter torsdag 3. september 2009 kl. 19.00 - 21.00.

Invitasjon er sendt til ulike politiske partier. Tilbakemelding fra dem blir oppdatert her:

Tolk er bestilt. (Se tidligere debatt i døvesenteret.) De som kommer:

A   : Dag Ole Teigen (Hordaland Ap sin 4. kandidat til stortingsvalget)

FrP : Laila Reiertsen (4. kandidat), Os

H   : Ragnhild Stolt-Nielsen (5. kand.)

KrF : Astrid Aarhus Byrknes (5. kand.) - ordfører i Lindås kommune

V   : Lars-Henrik Paarup Michelsen (V sin 2. kandidat til stortingsvalget)

SV  : Tina Åsgård

Rødt: Torstein Dahle (Rødt sin 1. kandidat til stortingsvalget)

 

VALGSIDEN

 

 

Les rapport fra Valgdebatten i Oslo Døveforening

fredag 11. september kl. 19.00 med 8 politiske partier, 2 tolker og 23 personer i salen. 

Følgende partier deltok: Rødt, Miljøpartiet de Grønne, SV, AP, KrF, V, H og Frp (SP kom ikke). 

Også der har det sikkert vært en spennende debattkveld. (Bildet er tatt av Dimby fra Madagaskar.)